Administració de finques

  • Gestió d’ingressos i despeses.
  • Reclamació d’impagats.
  • Elaboració de pressupostos ordinaris i extraordinaris.
  • Control i seguiment pressupostari.
  • Preparació i assistència a Juntes ordinàries i extraordinàries.
  • Exercici de les funcions de Secretari.
  • Encàrrecs a industrials.
  • Assessorament Règim Jurídic de la Propietat Horitzontal a Catalunya.

Contacti amb nosaltres al 93 814 14 17